Напоминание

"Встреча Белого месяца"

Автор: Митрикова Сэсэг Васильевна
Должность: учитель начальных классов
Учебное заведение: МБОУ "Галбайская ООШ"
Населённый пункт: село Галбай, Тункинский район,РБ
Наименование материала: методическая разработка
Тема: "Встреча Белого месяца"
Дата публикации: 23.01.2016Вернуться назад       Перейти в раздел

Текстовая часть публикации


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

“Галбайская основная общеобразовательная школа”

Сценарий Белого месяца

Подготовила: учитель начальных классов

Митрикова Сэсэг Васильевна

2015


Сагаан һарын сценари
Вед.: Саhан шэнги сагаан hанаатай, Сэсэг мэтэ сэбэр шарайтайСасалзажа байhан сагаан харгытай, Сайн байна, сарюун үхибүүд, түрэлхид! Амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд! Сагаан hараар! Сагаалганаар! Сэнхир сагаан һарамнай Шэди туяа сасарһаар, Хүдөө дайдаар хатаран, Хонин жэлээр оробо! Урданай ёһо заншалаар бэе бэеэ һайндэрөөр амаршалаад, элүүр энхые, амгалан байдалые , дэлхэйн һайханиие үреэлэн золгоё даа. Амар мэндээ! Шэнэ жэлээр! Сагаан һараар !
(все хором повторяют)

( түрэлхид бодожо үхибүүдээрээ, бэе бэетэйгээ золгоно).

Үхибүүд шүлэг уншана:

( Сагаан һү айлшадтаа баринабди)
Сарюун заншалта һайндарнай Салюун дайдаар ербэл даа, Хада мэтэ баатарнууд Хадаг дэлгэн уринал даа, Сэбэр залуу зулгы хүүхэнүүд Баярай хатар баринал даа!
(приветственный танец )
Һайндарай үдэрнүүдтэ баярлажа,дуугаа дуулажа, наада наадажа байхада ямар гоёб даа. Шэнэ жэлэйнгээ нааданда Шангаар гараа барисалдан, Шуран хурдан гэшхэдэлээр, Ерыт, ерыт наадандаа Дуу- наадан хатараяа...
( Ягаруухай наадан)
Хүбүүд басагаднай ямар бэрхэнүүд, мэргэнүүд бэ. Тиимэһээ би таанадые бааторнуудай мүрысөөндэ уринаб. Морин хадаа хүнэй эгээл туһатай, хэрэгтэй амитан гээшэ. Буряад хүн мориёо хайрлаха, гамнаха байгаа. Тиигээд түрүүшын мүрысөөн “Мори урилдаан ” болоно.
( скачки на стульях)

Саашаа нэгэ наада наадая”12 жэл”
(ямар жэлһээ эхилнэб, теэд ямар жэлээр дүүрэнэб,

харуулха.)
Саашанхи мүрысөөн
“Аламжи Мэргэн” ( сбить кегли)

Таабари таалсая... ( 4 загадки)

“Ангуушан” (пробежать между стульчиками, взять зверя и вернуться обратно)
Иимэ бүхэ, мэргэн бааторнуудта зорюулан дуу дуулахамнай
( Чебурашка)
Яагаа гое наадан бэ? Эбтэй гарааа адхажа, Эрьен байжа хатарая. Саашаа, наашаа алхалнан, Согтой еохор хатарая. ( ёохор хатарнабди) Баабайнгаа нютагта баян боложо, Эжынгээ нютагта эрдэм оложо ябагты! Ухаан бодолой эрдэм шудалагты Ута hайхан наhа эдлэгты. САГААР hАРААР, САГААЛГАНААР! Сагаан hараар!!!Сагаалганаар!!! Ханзаар дуурэн мунгэтэй, Хунжэлоор дуурэн хуугэдтэй! Ута наhатай, удаан жаргалтай һуухатнай болтогой!!! (үхибүүд бэлэгээ эжыдээ үгэнэт) Иигээд манай һайндэр дүүрэбэ дахин уулзатараа баяртай!