Напоминание

"Екатерина Танованын намдары"

Автор: Каваа Розалия Бадыевна
Должность: учитель родного языка
Учебное заведение: МБОУ СОШ села Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва
Населённый пункт: село Нарын Эрзинского кожууна РТ
Наименование материала: методическая разработка
Тема: "Екатерина Танованын намдары"
Дата публикации: 24.03.2016Вернуться назад       Перейти в раздел

Текстовая часть публикации


Екатерина Т

ү

кт

ү

г-ооловна Танова — ш

ү

л

ү

кч

ү

, прозачы, драматург,

очулдурукчу. 1930 чылды

ң

март 27-де С

ү

т-Х

ө

лд

үң

Кара-Чыраа

кавызынга т

ө

р

ү

тт

ү

нген.
Чогаал ажылын 1951 чылда эгелээн. Тыва уруглар чогаалыны ң ү ндезилекчилерини ң бирээзи. ССРЭ-ни ң Чогаалчылар болгаш Журналистер эвилелдерини ң кежиг ү н ү . Тыва Республиканы ң улусту ң чогаалчызы. Тыва Республиканы ң Чазак Даргазыны ң Л.Б. Чадамба аттыг уруглар чогаалдары дээш ша ң налыны ң лауреады. Т өө г ү эртемнерини ң кандидады. Оо ң чогаалдары орус, украин, моол, немец, якут, кыргыс, алтай, хакас дылдарже очулдуртунган. Тыва дылче С. Михалковту ң , С. Маршакты ң , А. Бартону ң , Т. Шевченкону ң болгаш ө скелерни ң -даа чогаалдарын, И. Тургеневти ң «Б ү д үү з ү нде» деп романын очулдурган. 20 ажыг номну ү нд ү рген, «Илбилиг согун», «Туттурбайн чорза-чорза», «Д ү ж ү метке тураскаал», «Балыкчы Багай-оол» болгаш ө ске-даа, шупту он ажыг шиини бижээн. Тыва школаны ң өө реникчилеринге ийи номну бижип, ү нд ү рген.
Номнары:
«Дамырак» (Кызыл, 1964), «Хемчикти ң ыры» (Кызыл, 1971), «Верба в цвету» (Кызыл, 1974), «Херелмаа» (Кызыл, 1978), «Хемчикти ң х ү н ү », чогаалдар чыындызы, (Кызыл, 1980), «Арбас-Ойну мунувуткаш» (Кызыл, 1983), «Чаштар делегейи» (Кызыл, 1989), «Тыва черге й ө рээл» (Кызыл, 2000); «Чайыннанган чашкы шаавыс» (Кызыл, 2000); «Ийи «2» (Кызыл, 1967), «Акым дугайында тоожу» (Кызыл, 1976), «Периодическая печать Тувы» (Кызыл, 1979; Красноярск, «Офсет», 2006), «Иени ң салым-хуузу» (Кызыл, 1991), «Дошкун чылдарны ң чазы» (1993), «Кара-Бай» (Кызыл, 1993), «Ширбиили ң холдан салба» (Кызыл, 1999) «Кара-Чыраа галереязы» (Кызыл,
2000), «Тыва черге й ө рээл», Кызыл, 2000), «Тайна цветущей ивы» (Кызыл, 2003), «Алфавитте ү ж ү ктерни адап, номчуп өө рениили», (Кызыл, 2006).